• TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 13 PHẦN 2

  NGƯỜI GIÀU CHÚ TRỌNG VÀO TỔNG TÀI SẢN
  NGƯỜI NGHÈO CHÚ TRỌNG VÀO THU NHẬP TỪ VIỆC LÀM

  Ở đâu có sự chú tâm và nổ lực, ở đó sẽ có thành quả.
  Bạn theo dõi tổng tài sản của mình, nghĩ là bạn đang chú tâm vào dó, và do bạn chú tâm vào việc gì thì việc ấy sẽ mang lại kết quả, nên tổng tài sản của bạn sẽ tăng lên. Quy luật này cũng có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực khác của cuộc sống: những gì bạn chú tâm và theo dõi ắt sẽ gia tăng.

  " Quy tắc đầu tư sô 30: Ở đâu có sự chú tâm và nổ lực, ở đó sẽ có thành quả."
 • 0 nhận xét:

  Điều gì sẽ xảy ra nếu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu trữ vải may mặc quá nhiều?