HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Hôm nay ngày..20.. Tháng..8.. Năm 2016
Tại: 24 A, Kp 6, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
0975.228.600 – 0934.028.099

Chúng tôi gồm có:
Bên A: ( bên cho vay)
Họ và tên: NGUYỄN QUANG ĐẠT
Địa chỉ: 24A, KP 6, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Chứng minh nhân dân số: .................. - Ngày cấp .................. – Nơi cấp .................
Bên B: ( bên đi vay)
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐOÀN ( 1992)
Địa chỉ: Văn Lâm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận
Chứng minh nhân dân số: ............... – Ngày cấp: ................. – Nơi cấp: .....................

Họ tên cha hoặcmẹ:………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:………………. Ngày cấp:……………..Nơi cấp:….........

Sau khi thỏa thuận cùng ký hợp đồng vay tiền với những điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền là:
Bằng Số: ........................ VNĐ
Bằng chữ: ..................................................................
Để: Gốp vốn kinh doanh
Điều 2: Thời hạn và phương thức vay
1.      Thời hạn vay là 6 tháng
Kể từ ngày .................................................
Đến ngày ...................................................
2.      Phương thức vay:
Cho vay bằng tiền mặt.
Điều 3: lãi suất
Bên A cho bên B vay số tiền trên với lãi suất là tùy theo thỏa thuận ở điều 7.
Điều 4: Biên pháp bảo đảm hợp đồng
1.      Bên B bằng lòng thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình: giấy chứng minh nhân dân và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ.
2.      Khi đáo hạn, bên B trả lại toàn bộ số tiền đã vay cho bên A, bên A trao lại giấy CMND và bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên B.
3.      Bên B thỏa thuận rằng nếu không trả đúng hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau 60 ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản đưa ra đảm bảo để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.
Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng
      Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, làm đơn xin vay tiền, phí quản lý tài khoản hàng năm, phí quản lý rủi ro, phí thu xếp vốn, các loại phí khác… bên B có trách nhiệm thanh toán.
Điều 6: Những cam kết chung
1.      Hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.
2.      Nếu có tranh chấp xảy ra hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
3.      Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới tòa án nhân dân để giải quyết theo pháp luật.
Điều 7: Những điều lệ khác khi cho vay
-         Lãi suất áp dụng: Cố định
-         Mức lãi suất: thỏa thuận
-         Tiền phạt nếu bên B trả trể trong kỳ đáo hạn của tháng ( trể quá 5 ngày từ ngày bắt đầu vay tiền) là 300.000 vnđ, sẽ cộng vào số tiền còn nợ hiện tại

Điều 8: Tiền trả cho kỳ đáo hạn
-         Số tiên vay: ........................................... VNĐ
-         Lãi suất: 6,00%
-         Số tiền phải trả mỗi tháng:……………….cho 6 tháng
-         Khi đến thời gian đáo hạn bên B có trách nhiệm hoàn trả số tiền gốc là ......................................VNĐ cho bên A
Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng
            Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………....................………………
            Hợp đồng này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.


               Bên A                                                                                 Bên B


NGUYỄN QUANG ĐẠT                                            NGUYỄN THÀNH ĐOÀN
HỢP ĐỒNG VAY TIỀN HỢP ĐỒNG VAY TIỀN Reviewed by NGUYEN QUANG DAT on August 08, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.